SAŽETAK PROJEKTA

Projekt ‘EKO VOĆNJAK’ doprinosi razvoju Požeško-sla- vonske županije tako što se projektom razvija program ospo- sobljavanja za proizvodnju voća na ekološki prihvatljiv način. U suradnji sa Udrugom Šljivara i Gradom Požegom razvit će se partnerstvo za promicanje cjeloživotnog učenja prema potrebama tržišta rada i kvalitetnog obrazovanja koje dopri- nosi održivom razvoju regije.

OPIS PROJEKTA

Ekološki uzgoj voća važan je prirodni resurs za daljnji ra- zvitak Požeško-slavonske županije. Kroz moderan program osposobljavanja koji prati tržište rada projekt doprinosi osu- vremenjavanju regionalne voćarske proizvodnje u Požeško- slavonskoj regiji. Postoji interes za ovim programom, tim više što je apliciranje na mjere poticaja u poljoprivredi upra- vo uvjetovano završetkom adekvatnog školovanja. Ovaj pro- jekt je partnerstvo obrazovanja (Učilište Link), jedinice loka- lne samouprave (Grad Požega) i proizvođača voća (Udruga voćara Požeško-slavonske županije ŠLJIVARI) čime će se ostvariti doprinos razvoju ekološkog uzgoja voća – prihvat- ljivoj, ekološki čistoj, socijalno pravednoj i gospodarski ispla- tivoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Održivost projekta se očituje u tome što će Učilište Link na- staviti provoditi edukacije osposobljavanja, a dugoročno planira razvijati programme osposobljavanja i usavršavanja koj se temelje na ekološkom načinu rada. Nadalje, nastavnici će povećati svoje kompetencije u radu s odraslim polaznici- ma i tako razvijati cjeloživotno učenje. Osim andragoških,

razvit će i svoje digitalne kompetencije tako da mogu pratiti razvoj suvremenih tehnologija i metoda u području učenja na daljinu koje je sve zastupljenije u obrazovanju odraslih. Time će Učilište postati konkurentnije na tržištu obrazovanja.

Učilište i Udruga bit će zaduženi za prikladnu uporabu opre- me koja će se nabaviti kroz projekt i koja će se nastaviti koristiti u programima obrazovanja. Grad Požega će kroz podršku razvoja ovog programa obrazovanja zapravo pro- movirati održivi razvoj u regiji. Nastavit će se su nanciranje obrazovanja nezaposlenih osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju, a učilište je spremno biti partner u provođenju edu- kacija. Prijenos rezultata je moguć na druge programe (npr. uzgoj povrća) jer će se kroz ovaj projekt osnažiti lokalno part- nerstvo gospodarstvenika i ustanove za obrazovanje odraslih.

CILJNE SKUPINE

1) 17 nezaposlenih odraslih polaznika uspješno će završiti program osposobljavanja i tako povećati svoju (samo) zapošljivost. Praksu će odraditi kod voćara u požeškom kraju i tako steći potrebne kompetencije za samostalan rad. Kod selekcije će se posebna pozornost pridati moti- viranosti za obrazovanjem.

2) 10 nastavnika i suradnika Učilišta Link proći će andragoške kompetencije na kojima će usavrštiti svoje nastavničke vještine u radu s odraslim polaznicima. Osim toga, proći će i edukaciju izrade digitalnih nastavnih materijala i upotrebe IKT u nastavi, ali i u procesu evaluacije i samo- vrednovanja vlastitog rada i rada ustanove.

AKTIVNOSTI

• Izrada programa ‘Proizvođač voća na ekološki način’ te izrada standarda kvali kacija i standarda zanimanja

• Nabavaopreme,nastavnogalataipriborate provođenje nastave

• Uvođenje novih elemenata kvalitete u program obrazovanja odraslih

• Unapređenje nastavničkih kompetencija u radu s odraslim polaznicima i kod upotrebe suvremenih tehnologija u nastavi

• Promidžbaividljivost
• Upravljanjeprojektomiadministracija

REZULTATI PROJEKTA:

• 22 osobe uspješno završile program osposobljavanja Proizvođač/ica voća na ekološki način

• 16nastavnikauobrazovanjuodraslihusavršilosvoje andragoške kompetencije u upotrebi suvremenih metoda i pomogala

• Izrađenprogramosposobljavanja,standardzanimanjai standard kvali kacije Proizvođač/ica voća na ekološki način

• Nabavljenaopremazapraktičnunastavuuprogramu osposobljavanja Proizvođač/ica voća na ekološki način

• NabavljenaITopremaiopremljenainteraktivnaučionica • Izrađeni digitalni nastavni materijali i uvedeni elementi

sustava kvalitete u Učilište Link

• 20 osoba sudjelovalo na studijskom putovanju
u Italiji gdje su se upoznali s primjerima dobre prakse

• Održane konferencije i promotivne aktivnosti u medijima